நீங்கள் பிறந்த தமிழ் மாதத்துக்கான உங்கள் குணங்களும், எதிர்கால பலன்களும் உங்களுக்கு தெரியுமா..?

நீங்கள் பிறந்த தமிழ் மாதத்துக்கான உங்கள் குணங்களும், எதிர்கால பலன்களும் உங்களுக்கு தெரியுமா..?

தமிழ் தை மாதம் என்பது ஆங்கிலத்தில் ஜனவரி 15 க்கும் பெப்பிரவரி 15 க்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதியாகும்.