தமிழ் பிக்பாஸில் ஒலிக்கும் கம்பீர குரல் இவருடையது தான்...? இரகசியம் அம்பலம்!!!

தமிழ் பிக்பாஸில் ஒலிக்கும் கம்பீர குரல் இவருடையது தான்...? இரகசியம் அம்பலம்!!!

நிகழ்ச்சியின் பின்னால் இருந்து ஒலிக்கும் கம்பீர குரல் யாருடையது என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்திருக்கும்.