மர்மமான முறையில்கொல்லப்படும் புனர்வாழ்வு பெற்ற முன்னாள் போராளிகள்! அதிர்ச்சி சம்பவம்!

மர்மமான முறையில்கொல்லப்படும் புனர்வாழ்வு பெற்ற முன்னாள் போராளிகள்! அதிர்ச்சி சம்பவம்!

முன்னாள் போராளிகள் ஒரே மாதிரியான நோயினால் பீடிக்கப்பட்டு ஒரே மாதிரியாக மரணமடைந்து வருகின்றார்கள்.