சீழ் நிறைந்த பருக்களைப் போக்குவதற்காக வெங்காயத்தை எப்படி பயன் படுத்த வேண்டும் தெரியுமா..?

சீழ் நிறைந்த பருக்களைப் போக்குவதற்காக வெங்காயத்தை எப்படி பயன் படுத்த வேண்டும் தெரியுமா..?

சீழ் நிறைந்த பருக்கள் மீது இந்த எண்ணெயின் ஒரு துளியைத் தடவினால், விரைவில் அப்பருக்கள் போய்விடும்.