விடியற் காலையில் எழுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்..?

விடியற் காலையில் எழுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்..?

அதிகாலையில் எழுகிறவர்கள் பெரும்பாலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள். ஆரோக்கியமாக இருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் அதிகாலையில் எழுகிறார்கள்.