இந்தியாவிலிருந்து 34 லட்சம் கோடி கருப்பு பணமாக வெளிநாடுகளுக்கு சென்றதா? அதிர்ச்சி தகவல்!

இந்தியாவிலிருந்து 34 லட்சம் கோடி கருப்பு பணமாக வெளிநாடுகளுக்கு சென்றதா? அதிர்ச்சி தகவல்!

2004 முதல் 2013-ம் ஆண்டு வரை இந்தியாவில் இருந்து ரூ.34 லட்சம் கோடி கருப்பு பணம் வெளிநாடுகளுக்கு சென்றதா?