தாம்பத்தியத்தில் பெண்கள் அதிகமாக உச்சம் காணும் செயல்பாடுகள் பற்றி தெரியுமா..!

தாம்பத்தியத்தில் பெண்கள் அதிகமாக உச்சம் காணும் செயல்பாடுகள் பற்றி தெரியுமா..!

உண்மையில் உடலுறவில் ஈடுபடுவதை காட்டிலும் வேறு சில செயல் பாடுகள் மூலமாக பெண்கள் அதிக உச்சம் காண்கின்றனர்.