இல்லற வாழ்வில் இணையப் போகும் பெண்ணிடம் இருக்க வேண்டிய 10 லட்சணங்கள்!

இல்லற வாழ்வில் இணையப் போகும் பெண்ணிடம் இருக்க வேண்டிய 10 லட்சணங்கள்!

ஆணிடம் இந்தந்த லட்சணங்கள் இருக்க வேண்டும், பெண்ணிடம் இந்தந்த லட்சணங்கள்! இருக்க வேண்டும் என்று தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
உடலுறவில் உற்சாகமாக ஈடுபட பாலுணர்ச்சியை தூண்ட கூடிய உணவுகள் பற்றி தெரியுமா..?

உடலுறவில் உற்சாகமாக ஈடுபட பாலுணர்ச்சியை தூண்ட கூடிய உணவுகள் பற்றி தெரியுமா..?

ஹிஸ்டமைன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும். ஹிஸ்டமைன் என்பது ஆண் மற்றும் பெண்களின் பாலுணர்ச்சியைத் தூண்ட முக்கியமானவை.