விண்வெளியில் புதிதாக பத்து பூமியை கண்டுபிடித்து அசத்திய நாசா விஞ்ஞானிகள்!!!

விண்வெளியில் புதிதாக பத்து பூமியை கண்டுபிடித்து அசத்திய நாசா விஞ்ஞானிகள்!!!

தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள கிரகங்களில் உயிரினங்கள் வாழ முடியும் என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.