கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் சிறுநீர்த் தொற்று சிக்கலை ஏற்படுத்துமா?

கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் சிறுநீர்த் தொற்று சிக்கலை ஏற்படுத்துமா?

குளிர் காய்ச்சல் வருவது, வாந்தி, தலைவலி போன்றவை ஏற்படுவது ஆகியவை சிறுநீர்த் தொற்றுக்கான முக்கிய அறிகுறிகள் ஆகும்.
கர்ப்ப காலத்தில் குழந்தை ஒவ்வொரு வாரமும் எந்த அளவில் இருக்கும் என தெரியுமா?

கர்ப்ப காலத்தில் குழந்தை ஒவ்வொரு வாரமும் எந்த அளவில் இருக்கும் என தெரியுமா?

வாரமும் குழந்தை எந்த அளவில் இருக்கும் என தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் தொடர்ந்து படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.